เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมระดมข้อคิดเห็นกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ขับเคลื่อนการออกแบบวางผังเมืองลำพูน ครั้งที่ 2 มุ่งสู่เมืองต้นแบบด้านคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูนจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2  โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม และมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าเทศบาลเมืองลำพูน ผู้แทนของแต่ละชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

โดยกรมโยธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และได้ดำเนินการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะที่เหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติของเมืองและอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่น จึงได้กำหนดให้มีผังเมืองเฉพาะ เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเมืองเติบโตไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ชาญ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 โดยนำเสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมโครงการพัฒนาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาเมืองลำพูนเป็นเมืองอนุรักษ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผสมผสานการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และท่องเที่ยว มุ่งสู่เมืองต้นแบบด้านคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????