เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ รพ.ลำพูน ระดมฉีดวัคซีนให้นักเรียน สร้างเกราะป้องกันโควิด-19 เพื่อเด็กปลอดภัย สร้างความั่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

วันที่  27 ตุลาคม 2564 นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนและร่วมให้กำลังใจเด็กนักเรียน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในสถานศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี โดยวัคซีนที่เด็กนักเรียนจะได้รับ คือ วัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำหรับในวันนี้ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมธีวุฒิการ, โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม,  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้, โรงเรียนเลาหจิตร, โรงเรียนมงคลวิทยา และโรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19  และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในโรงเรียน ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต พร้อมทั้งช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในสังคม ชุมชน  ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งเด็กนักเรียน บุคลากรสถานศึกษา สังคม ชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19