เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2564 โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Application Zoom Meeting เพื่อพิจารณาและติดตามความเห็นชอบรับสมาชิกใหม่ และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ