เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนโครงการ “ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล และสืบสานพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดลำพูน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีพระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ในพิธี  และมีนางทิพยวรรณ ความสุข เลขานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้แทนเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธี รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน  รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดลำพูน

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมพระราชทานผ้าไตร และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีทอดผ้าป่า ประจำปี 2564   โดยในระดับจังหวัด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าฯ โดยจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ โครงการ “ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” เพื่อสืบสานพระราชดำริและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเพื่อสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ