เทศบาลเมืองลำพูน มอบป้ายรับรองให้ผู้ประกอบการร้านค้า ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล และได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่มอบป้ายรับรองแก่ผู้ประกอบการร้านค้า และสถานประกอบการในเขตเทศบาลฯ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และได้รับวัคซีนโควิด ๑๙ อย่างครอบคลุมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด สอดคล้องกับมาตรการ COVID free setting ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนกำหนด รวมจำนวน 113 ร้าน

ทั้งนี้ พื้นที่ COVID free setting ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย ร้านค้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบคูเมืองด้านใน,ตลาดสดหนองดอก ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และบริเวณกู่ช้าง กู่ม้า โดยผู้ประกอบการร้านค้ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ตามนโยบายของกระทรวงสารณสุข อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในเขตเมืองเก่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่บนความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภครวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการอีกด้วย