เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมติดตามผลงานโครงการเด่น Self Assessment ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน และมีตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมเมือง ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยมีการประชุมนำเสนอผลงาน/โครงการเด่น (Self Assessment) ของแต่ละกองภายในเทศบาลเมืองลำพูน ที่คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อให้การติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานเทศบาลให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ อีกทั้งช่วยการดำเนินงานต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง