ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ลดปัญหาการฆ่าตัวตาย เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิต

เมื่อ  4 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพจิตในชุมชน ตามโครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย ประจำปีงบประมาณ  2565 ภายใต้หัวข้อการนำนโยบาย 4 pillar เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน สู่การปฏิบัติในชุมชน โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนางเทพนที อุนจะนำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางศรีไพรโปธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เป็นวิทยากร โดยนำเสนอข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ตำบลในเมือง เพื่อร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิตและแนวทางป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยมีแกนนำจิตเวชเข้าร่วมการอบรมจำนวน 36 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ไปต่อยอดการดำเนินงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน และมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายชุมชนละ 5 คน เพื่อให้ได้รับการดูแลโดยบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมผ่านกลไกแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชอ.พชต./พชม./) ต่อไป อีกทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ยังได้วางแผนจัดอบรมเพื่อส่งมอบนโยบาย การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กิจกรรม 4 Pillar (ลำพูนโมเดล) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม คือประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ลดปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างมีส่วนร่วมและช่วยส่งเสริมป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้อย่างยั่งยืน