ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ติวเข้มแกนนำสุขภาพ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดตามดูแลผู้ป่วย ในช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีกลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 17 ชุมชน จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการติดตามดูแลผู้ป่วย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ สร้างเสริมทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่กลุ่มแกนนำด้านสุขภาพชุมชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลติดตามผู้ป่วย รงมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 เพื่อให้แกนนำสุขภาพสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานลดการติดต่อสัมผัสกัน เพิ่มช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแกนนำสุขภาพ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามชีวิตวีถีใหม่ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19