เทศบาลเมืองลำพูน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี “ลอยกระทงวิถีใหม่” เน้นรักษาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และส่วนราชการในจังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 ตามวิถีใหม่ เน้นการสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม บอกเล่าเรื่องราวประเพณีที่งดงามให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ซึมซับผ่านจารีต ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้าเวลา 08.00 น. รับฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และเวลา09.00-12.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลาบาตรทางทิศใต้ของวัดพระธาตุหริภุญชัย มีการแข่งขันการประกวดโคมลอย หรือที่คนล้านนาเรียกว่า “ว่าวควัน” หรือ “ว่าวฮม” ทั้งนี้การปล่อยโคมลอยตามความเชื่อของชาวล้านนา ทำเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จึงมีการอนุรักษ์และสืบสานยึดถือเป็นประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นช่วงค่ำ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง โดยเทศบาลฯ จัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกในการลอยกระทง 3 จุด ได้แก่ เชิงสะพานท่าขาม ตรงข้ามวัดพระธาตุภุญชัยฯ และสะพานท่านาง รวมทั้งท่าน้ำกวงฝั่งเวียงยอง เพื่อสามารถเว้นระยะห่างและลดความแออัดในการลอยกระทง

ทั้งนี้ เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มงวดในการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า ตลอดจนส่งเสริมมาตรการหนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัว เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ลดปริมาณขยะ และเลือกใช้วัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่ายในการทำกระทงเพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามารถเดินเที่ยวทั่วเมืองตามจุดท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า และถวายโคมตามประทีปส่องเมือง บริเวณประตูเมืองเก่าลำพูนสี่ประตู คือ ประตูช้างสี ประตูท่านาง ประตูลี้ ประตูมหาวัน เจดีย์ไชยมงคล และตลอดแนวกำแพงเมืองเก่า ริมคูเมือง ถนนรอบเมืองใน เพื่อให้มีกิจกรรมที่หลากหลายทั่วทั้งเมือง สามารถเว้นระยะห่าง ลดความแออัด สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 “ลอยกระทง วิถีใหม่” ตามแบบแผนประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน