ศูนย์บริการสาธารณสุข ประชุมสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ดูแลและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ภายใต้โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕65  เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลฯ ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเสมอภาค ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม

โดยมีนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจ และฝากความห่วงใยเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่อง ให้แก่ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการ โดยมีนายสุวิทย์ แสนไชย ประธานชมรมฯ เป็นผู้รับมอบ และนำไปส่งต่อให้กับแก่สมาชิกชมรมต่อไป โดยมีผู้พิการ อาสาสมัครผู้ดูแล ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  50 คน และมีนายพงษ์สิทธิ์ บัวคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้พิการและการดูแล ผู้พิการในสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ การดำเนินงานของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ในปีงบประมาณ 2565  และได้มอบอุปกรณ์สำหรับใช้จำหน่ายสินค้า (รถจำหน่ายสินค้า vintage)  เพื่อให้ผู้พิการใช้สำหรับการพัฒนาการทำงานของกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างรายได้ โดยสามารถจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐวัฒนธรรม และตลาดข่วงคนเตียว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองลำพูน นำไปสู่ความเป็นเมืองแห่งความสุขและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ อีกทั้งมีตัวแทนแกนนำจิตเวชในชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องนโยบาย 4 pillar เพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน พร้อมคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผ่านกิจกรรม google form หัวข้อตอบสักนิดคิดสักหน่อยแล้วค่อยคุยกัน ของสมาชิกชมรมฯ เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลฯ ทั้งกายและจิตใจ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้พิการมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตได้ได้ปกติสุข