เทศบาลเมืองลำพูน คุมเข้มเปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลวันแรก จัดเต็มมาตรการป้องกันโควิด Sandbox Safety Zone in School และ 6 มาตรการหลัก-เสริม สำหรับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนวันแรก ทั้ง 4 โรงเรียน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมีการเตรียมพร้อมในทุกด้านตามมาตรการป้องกันโควิด Sandbox Safety Zone in School ด้วยการ ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน (3T1V) ดังนี้

  • T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
  • T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องประเมินความเสี่ยงของตนเอง
  • T : Antigen Test Kit (ATK) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนต้องตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าโรงเรียน และมีการสุ่มตรวจเฝ้าระวัง
  • V : Vaccine ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงการฉีดวัคซีน ครอบคลุมมากกว่า ร้อยละ 85

และปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) สำหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย Distancing เว้นระยะห่าง Mask wearing สวมหน้ากาก Hand washing หมั่นล้างมือ Testing คัดกรองวัดไข้ Reducing ลดการแออัด และ Cleaning ทำความสะอาด ตลอดจนปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเข้มข้น ซึ่งประกอบด้วย Self-care ดูแลตนเอง  Spoon ใช้ช้อนส่วนตัว  Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน Check สำรวจตรวจสอบ นักเรียนและกลุ่มเสี่ยง และ Quarantine กักกันตัวเอง 14 วัน หากไปสัมผัสหรืออยุ่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นนักเรียนหลัก เพื่อผู้ปกครองทุกคนมั่นใจว่าเทศบาลฯ มีมาตรการและแผนเผชิญเหตุที่เตรียมการไว้อย่างดี รวมถึงมีการเฝ้าระวังติดตาม ยึดหลักมาตรการคุมเข้ม ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด