เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ผ้าและอนุรักษ์การทอผ้าไหมยกดอกลำพูน ยกระดับการทอผ้าลำพูน สู่มาตรฐานสินค้า GI และตรานกยูงพระราชทาน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน และนางทิพย์วรรณ ความสุข เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้แทนเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าและอนุรักษ์การทอผ้าไทยยกดอกลำพูน ครบวงจร
ณ ร้านลำพูนไหมไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับการทอผ้าไหมยกดอกลำพูน โดยเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติที่มีคุณภาพ รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งให้บริการ เผยแพร่ข้อมูล และองค์ความรู้เรื่องการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ครบวงจร เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมยกดอกลำพูน สู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมยกดอกลำพูน และกระบวนการตรวจรับรองสินค้าผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน เป็นการยกระดับและพัฒนาสินค้าผ้าไหมให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และปกป้องภูมิปัญญาของชุมชนไม่ให้สูญหาย
ทั้งนี้ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ถือว่าเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นเอกที่สามารถสร้างรายได้สูงแก่ผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศทั้งระบบ และสร้างภาพลักษณ์ให้คนหันมาสวมใส่ผ้าไหมกันมากขึ้น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นความสำเร็จที่จังหวัดลำพูนสามารถเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่น สามารถพัฒนาสินค้าของตนเองให้โดดเด่นและก้าวหน้า เป็นสินค้าจากท้องถิ่นสู่สากลอย่างแท้จริง