เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจคัดกรองโควิด-19 พ่อค้า แม่ค้า ต่อเนื่อง ยกระดับมาตรการปลอดภัย ควบคู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ COVID free setting

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ในเขตเทศบาลฯ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น สามารถรอฟังผลการตรวจได้ทันที จึงทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และได้รับการดูแลรักษาได้เร็วขึ้นรวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งหากพบว่าติดเชื้อโควิด ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และผู้ใช้บริการตลาดสดในเขตเทศบาลฯ ตลอดจนเป็นการรองรับนโยบายส่งเสริมการเปิดเศรษฐกิจ COVID free setting ที่ประชาชนควรเข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจังหวัดลำพูนได้กำหนดพื้นที่เขตคูเมืองชั้นในของเทศบาลฯ เป็นพื้นที่ COVID free setting และได้เตรียมความพร้อมนำร่องด้านการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกมิติ เตรียมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยยึดความปลอดภัยของคนไทยเป็นสำคัญ