เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีถวายโคมสักการะพระนางจามเทวี ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวี ร่วมพิธีแขวนโคมถวายสักการะพระนางจามเทวี ในงานเทศกาลโคมเมืองลำพูน เมื่อค่ำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ซึ่งพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวจังหวัดลำพูน และเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์โคมล้านนาอันสวยงาม สู่เทศกาลโคมที่เมืองลำพูน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 รองรับมาตรการการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

ทั้งนี้ โคมล้านนาเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความศรัทธาของคนลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยเทศบาลเมืองลำพูน ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์โคม รวมถึงการฝึกทักษะการทำโคมให้กับชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย รวมถึงเด็กและเยาวชน ให้สามารถประดิษฐ์โคมเพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงเทศกาล สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี