เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเปิดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม Rive Festival 2564 “ถวายโคม ตามประทีป ส่องเมือง” ถวายเป็นพุทธบูชาพระรอดหลวง พระคู่เมืองลำพูน

เมื่อค่ำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม Rive Festival 2564 “ถวายโคม ตามประทีป ส่องเมือง” ซึ่งบริษัท ทศภาค จำกัด และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564  เพื่อมุ่งสานต่อประเพณีถวายโคมในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนและประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน โดยมี นายไชยยง รัตนอังกูร ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าโครงการลำพูนซิตี้ แล็ป กล่าวรายงาน และมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมทั้งหัวน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนร่วมพิธี ณ ลานวัดมหาวันและลานกิจกรรมเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ เทศกาลสายนำแห่งวัฒนธรรม River Festival 2564 คือ งานประจำปีริมฝั่งแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวัฒนธรรมผู้คนในถิ่นล้านนาจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานชุมชนในการถวายโคมแสนดวงบูชาพระธาตุหริภุญชัย โดยในปีนี้เปลี่ยนมาสร้างพื้นที่ใหม่ จากเดิมริมน้ำกวง มาเป็นริมคูเมือง ลานประตูมหาวัน และลานวัดมหาวัน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การตกแต่งซุ้มโคมและจุดประทีป ณ ประตูเมืองเก่าลำพูน คือ ประตูมหาวัน เจดีย์ชัยชนะ วัดชัยมงคล และตลอดแนวกำแพงเมืองเก่า ริมคูเมือง ถนนรอบเมืองใน โดยใช้โคมจากการสนับสนุนกลุ่มชุมชนหัตถกรรมผู้ผลิตโคมและถางประทีปในจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก และชุมชนจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ขาดรายได้นับแต่กิจกรรมต่างๆ ถูกระงับจากมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  รวมทั้งจัดตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลผสานกับ Food Tuck สร้างพื้นที่อาหารของคนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมกระจายจุดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดในการท่องเที่ยวเมือง ลดความเสี่ยงโควิด-19 อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่มองเมืองจากมุมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ถวายโคม ตามประทีป ส่องเมือง” นำเสนอเรื่องราวเมืองเก่า ผ่านความงาม คูเมือง กำแพงเมือง และสถาปัตยกรรมโบราณ ที่เป็นหลักชัยของเมือง