รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะฯ เยี่ยมชมชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นลำพูน “ข่วงพันปี@ลำพูน”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะฯ เดินทางปฏิบัติราชการเยี่ยมชมชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นลำพูน “ข่วงพันปี@ลำพูน” ถนนรถแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ผู้นำชุมชน และนักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนของประชาคมวัฒนธรรม เมืองลำพูุน ต่อการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชนของข่วงพันปี @ลำพูน ซึ่งเป็นโครงการวิจัย “การสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก “หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ( บพท.) “ในบริบท ” การพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สร้างเศรษฐกิจพื้นที่ กับกลไกท้องถิ่น ผ่าน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ด้วยกระบวนทัศน์ “วัฒนธรรมวิจัย” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สร้างรายได้ ให้ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น เมือง และชาติ สร้างความความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน