คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่นของแต่ละกองภายในเทศบาล ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเด่นของแต่ละกองภายในเทศบาลที่คณะกรรมการคัดเลือก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกองการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย เพื่อให้เด็กเกิดความคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีความหลากหลายและรอบด้าน ผ่านกิจกรรมศิลปะของเด็ก การจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

โครงการอนุรักษ์และบำรุงรักษาแม่น้ำกวง ของสำนักปลัด ณ ริมน้ำกวง บริเวณขัวมุง ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อติดตามประเมินผลการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชออกจากแม่น้ำกวง เพื่อดูแลรักษาคุณภาพน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์และตลิ่งแม่น้ำกวงให้สะอาด สวยงาม

และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภาติกาวงศ์ ของกองช่าง ณ ถนนภาติกาวงศ์ บริเวณลานวัดไชยชนึก เพื่อติดตามประเมินผลการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น