เมืองลำพูน และ กทม. ได้รับคัดเลือกโครงการแผนที่เมืองยั่งยืนของ FES โครงการในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และกรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการแผนที่เมืองยั่งยืนของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung – FES) ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ FES ที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญของชาวเมือง โดยแผนที่จะมีลักษณะคล้ายกับ Google Earth ที่ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองในด้านต่างๆ บนแผนที่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในระดับสากล

โดยที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประเทศไทย และศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประชุมระดมความคิดเห็น Social City Dialogue เมืองลำพูนในอนาคตของทุกคน เพื่อระดมความคิดเห็นประเด็นผลกระทบสำคัญที่สำคัญในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในระดับมหภาคของประเทศที่มีต่อเมือง และการพัฒนาเมืองบนฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อรองรับความท้าทายของเมืองในอนาคต เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาเมืองจากการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มคนในเมืองอย่างแท้จริง

นอกจากนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่มีเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น  แต่ยังมีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้วางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของตนเอง  และพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับประเทศได้