เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงาน และศาลากลาง จ.ลำพูน ป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน และสถานที่ราชการ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยใช้น้ำยาฆ่าโรคที่มีความปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลฯ จะดำเนินการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน