เทศบาลเมืองลำพูน ปรับปรุงภูมิทัศน์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูระบบนิเวศ บริเวณพื้นที่สวนป่า สวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณถนนหน้าสถานีรถไฟลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้เป็นระเบียบ สวยงาม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา สร้างความปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม