เทศบาลเมืองลำพูน สุ่มตรวจอาหารกลางวันนักเรียน ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อเด็กเติบโตสมวัย

คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม 2564 เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งที่ผ่านโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลำพูนมีการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี มีการปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันอย่างชัดเจนตามที่กำหนด ซึ่งผู้ปกครองสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบุตรหลานที่มาเรียนจะได้รับสารอาหารหลักครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งนี้คณะทำงานจะลงพื้นที่ในการสุ่มตรวจโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการทางสติปัญญาเต็มตามศักยภาพสมวัย