เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจ ATK เชิงรุกแก่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในกลุ่มแรงงาน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อ.เมือง จ.ลำพูน  เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง โดยหลังการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 จะมีการจัดทำ LAMPHUN ATK Passport เป็นสมุดประจำตัวเพื่อยืนยันรับรองผ่านการตรวจหาเชื้อ ของกลุ่มที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ การตรวจ ATK เป็นการตรวจหาเชื้อเบื้องต้น สามารถรอฟังผลการตรวจได้ภายในเวลา 15-30 นาที จึงทำให้เข้าถึงการตรวจที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และได้รับการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งหากพบว่าติดเชื้อโควิด ก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อไป โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการตรวจ ATK เชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ