เทศบาลเมืองลำพูน รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 ในระดับ A

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2564 และมอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ในระดับ AA และระดับ A ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายวิโรจน์ วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปี 2564 ในระดับ A ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชั่นและถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด และร่วมมือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง