ชุมชนศรีบุญเรือง – ช้างสี จัดงานทำบุญประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี ศรีหริภุญชัย “วันพระแม่นั่งเมือง”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ศาลพระนางเจ้าจามเทวี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี และมีหัวหน้าส่วนราชการ, นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สาธารณสุขได้กำหนดอย่างเคร่งครัด  

โดยมี นางสาวเกษรา ลังกาพินธุ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนศรีบุญเรือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย โดย ชุมชนศรีบุญเรือง ตลอดจนลูกหลานพระนางจามเทวี ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี เป็นประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 (เหนือ) และในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

ศาลพระนางเจ้าจามเทวีแห่งนี้ ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏ ที่ตั้งของศาลแห่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน และที่ดินอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดเดิมเป็นคุ้มหลวงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเจ้าหลวงคำฝั้น เจ้าผู้ครองนครองค์แรก เมื่อปี พ.ศ.2348 ในปี พ.ศ.2348 เจ้าหลวงอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 9 โปรดประทานที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ พร้อมคุ้มหลวงและหอคำที่สร้างด้วยไม้สัก รวม 6 หลัง ให้ใช้เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองนครลำพูน คือ ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ นิธิจามเทวี – ศรีบุญเรือง ได้เห็นถึงความสำคัญผู้มีหน้าที่เก็บและขนขยะของเทศบาลเมืองลำพูน แม้อยู่ในสภาวะสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอยู่ จึงช่วยเหลือเยียวยาค่าครองชีพคนละ 1,000 บาท จำนวน 23 คน รวมเป็นเงินจำนวน 23,000 บาท  และมอบเครื่องปั๊มน้ำให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 6,000 บาท เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการส่งน้ำจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อเพิ่มแรงดันและปริมาณน้ำ  ตามการออกแบบของแต่การใช้งาน

***********************************