เทศบาลเมืองลำพูนได้รับใบรับรองการเข้าร่วมโครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับมอบใบรับรองการเข้าร่วมโครงการวิจัยขับเคลื่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom Meeting จากสถาบันพระปกเกล้า โดย นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนนั้น ถือเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง ใน 8 กลุ่มศักยภาพ (กลุ่มที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินโครงการ เสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือไม่ประสบความสำเร็จ) โดยได้ขับเคลื่อนโครงการในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม–สิงหาคม 2564 ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และทีมพี่เลี้ยงงานวิจัย  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนที่ให้ความสำคัญกับลูกหลานชาวลำพูนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด  สำหรับทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน