เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจ ในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง ยกระดับการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนางเทพนที อุนจะนำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กรชนครินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยมี นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และทักษะในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับประชาชน สามารถจัดการภาวะสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เกิดแผนการดำเนินงานเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูงระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณาการกับเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเทศบาลฯ ยังได้รับมอบเอกสารชุดความรู้สุขภาพจิตสำหรับวิทยุท้องถิ่นหรือหอกระจายข่าวในชุมชน โดยจะนำไปมอบให้กับชุมชนเพื่อส่งต่อความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลสุขภาพจิตร่วมกัน