เทศบาลเมืองลำพูน ให้ความรู้ Self-quarantine (SQ) แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน มุ่งเน้นเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อสถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล รักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ อบรมให้ความรู้เรื่อง Self-quarantine (SQ) มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อทบทวนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา มาตรการควบคุมความปลอดภัยจาการลดการแพร่เชื้อโรค ได้แก่ มาตรการควบคุมหลัก เช่น มาตรการคัดกรองวัดไข้อาการเสี่ยง และประวัติเสี่ยง การเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การจัดเตรียมจุดบริการล้างมืออย่างเพียงพอ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมจำนวนนักเรียน ลดแออัด เหลื่อมเวลาหรือลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น ตลอดจนมีมาตรการเสริม กำหนดให้นักเรียนใช้ของใช้ส่วนตัว จัดให้มีห้องสำหรับแยกผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ มีการสื่อสารความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 เป็นต้น เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ