เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อสรุปผลการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน และมีตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคม เมือง ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยมีการนำเสนอผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลฯในภาพรวม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด