เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวันนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อนักเรียนเติบโตสมวัย

คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่สุ่มตรวจคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ซึ่งที่ผ่านโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองลำพูน มีการประกอบอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี และปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันอย่างชัดเจนตามที่กำหนด ซึ่งผู้ปกครองสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบุตรหลานที่มาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จะได้รับสารอาหารหลักครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะลงพื้นที่ในการสุ่มตรวจโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการทางสติปัญญาเต็มตามศักยภาพสมวัย