เทศบาลเมืองลำพูน มอบ ‘รถเข็นขายของวินเทจ’ ให้ชุมชน ฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบรถเข็นขายของแนววินเทจ จำนวน 20 คัน แบ่งเป็น 10 คันแรก จำหน่ายสินค้าชุมชนจากบริเวณขัวมุงไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ให้กับกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน, เครือข่าย 17 ชุมชน, ชุมชนชัยมงคล, สภาเด็กฯเทศบาลเมืองลำพูน, ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน, ชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวี, สวัสดิการพนักงานเทศบาล, ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน และชมรม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน และอีก 10 คัน เพื่อจำหนายสินค้าชุมชนจากบริเวณเฮือนศิลปินหริภุญชัย ไปยังสะพานท่านาง โดยเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และกลุ่มผู้ประกอบการข่วงพันปี@ลำพูน ได้คัดเลือกร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ชุมชน มาจัดจำหน่าย

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านรูปแบบ Walking Street โดยเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวของรัฐบาล รูปแบบ Universal Prevention for Covid-19 ซึ่งเป็นการ “การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” อีกทั้งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้าไปสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคทั้งภาคครัวเรือนและเอกชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน