เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย สอดรับนโยบายจังหวัดสะอาด

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมและร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อสอดรับที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจังหวัดสะอาด 4 ปีช้อน ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนได้เน้นการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะต้นทางต่อเนื่องมาตลอด ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในพื้นที่ ให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วิธีการและพื้นที่กำจัดขยะที่เหมาะสม เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่