นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์รายการ NBT North ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม ในประเด็น เทศบาลเมืองลำพูน รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า นำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์รายการ NBT North รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน รูปแบบ LIVE สดทาง Facebook แฟนเพจ NBTChiangmai ออกอากาศวันที่ 4 ม.ค. 2565  ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม ทำเมืองไทยให้น่าอยู่ ในประเด็น เทศบาลเมืองลำพูนรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งเทศบาลฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการคัดแยกขยะมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ซึ่งปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าสามารถนำไปสร้างคุณค่าทำประโยชน์ใช้ใหม่ โดยนำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น เสริมทักษะด้านการอ่านของผู้บกพร่องทางการมองเห็นทุกช่วงวัย โดยเทศบาลฯ เป็นสื่อกลางในการรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อจัดส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ซึ่งกิจกรรมย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562-2564 เทศบาลฯ ได้จัดส่งปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าไปแล้วรวมจำนวน 893 กิโลกรัม โดยปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 2 เล่ม สามารถผลิตสื่อการสอบอักษรเบรลล์ได้จำนวน 1 เล่ม และในปี 2565 เทศบาลฯ ยังคงรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม นำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าไปสร้างคุณค่าใหม่ ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ เพิ่มโอกาสที่จะช่วยฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งปัจจุบันหนังสืออักษรเบรลล์ค่อนข้างหายาก ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องใช้แบบเรียนที่ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น หากใช้งานเป็นเวลานาน ตัวอักษรจะไม่นูนชัดเจนเหมือนเล่มใหม่ อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อคุณภาพให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น รู้จักการเป็นผู้ให้และส่งต่อกำลังใจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างเครือข่ายผู้มีจิตอาสา เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้อีกหนึ่งช่องทาง ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ทั้งยังเป็นการแบ่งปันความสุข เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ พร้อมกับมอบโอกาสทางการศึกษา อนาคตที่สดใสแก่ผู้ด้อยโอกาสและสังคมต่อไป