เทศบาลเมืองลำพูน เชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและลูกจ้างทุกคนในตลาด ตรวจ ATK ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

เทศบาลเมืองลำพูน จะให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และพนักงานทุกท่าน ในตลาดสดพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการของโรค และขณะนี้จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในจังหวัดลำพูน พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 5 ราย และมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอแจ้งให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ เจ้าของแผงจำหน่ายสินค้า ผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า ลูกจ้าง และพนักงานทุกท่าน ในตลาดสดพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง ได้แก่ ตลาดสดหนองดอก ตลาดโต้รุ่ง  ตลาดหลังลานเจ้าแม่ ตลาดวัดไชยชนึก (ข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ) ตลาดสองเลน และตลาดเย็นเทศบาล เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 11.00 น. และครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 11.00 น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่านขาม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและลูกจ้างทุกคน ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยเทศบาลฯ จะตรวจสอบข้อมูลรายชื่อตามทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้า หากผู้ประกอบการท่านใดไม่เข้ารับการตรวจ ATK เทศบาลฯในฐานะเจ้าของและผู้ดูแลตลาดจะไม่อนุญาตให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าอย่างเด็ดขาด โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-512000 และ 08-6421-4909 ในวันและเวลาราชการ