เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ในช่วงโควิด-19

เทศบาลเมืองลำพูน โดยครูสอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดกองการศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้รับการรักษาจนหายแล้ว จำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กชายอายุ 8 ปี ในชุมชนพระคงฤาษี และเด็กหญิงอายุ 1 ปี ในชุมชนประตูลี้ โดยการให้คำปรึกษา มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ติดตามเยี่ยมบ้าน และฟื้นฟูเยียวยาคุณภาพชีวิต เพื่อการดูแลคุ้มครองเด็กทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในเรื่องของการศึกษา การใช้ชีวิต และความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19  ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยสนับสนุนทั้งสิ่งของ งบประมาณ และดูแลสุขภาพจิตใจ รวมถึงผลักดันให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข จัดสวัสดิการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ทุกกลุ่มวัยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19