เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน และทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุมชนจะพิจารณากำหนดวันที่เหมาะสมในการจัดเวทีประชาคมชุมชน เพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565  โดยให้นำข้อมูลจากเวทีประชาคม ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชน มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญแผนงาน/โครงการ ซึ่งการจัดทำแผนชุมชน มีความสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการตนเองของคนในชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีการค้นหา รวบรวมข้อมูลความรู้ และสร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ และก่อให้เกิดกลไกของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน