เทศบาลเมืองลำพูน กำจัดผักตบชวา-วัชพืชในน้ำกวงต่อเนื่อง บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน นำเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นที่ 10-12 มกราคม 2565  บริเวณสะพานท่านาง สะพานเฉลิมพระเกียรติ และสะพานช่างฆ้อง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางการไหลของน้ำ รวมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม เนื่องจากวัชพืชน้ำมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หากแพร่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้ำจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และทำให้น้ำเน่าเสีย รวมทั้งขัดขวางประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนมีการดูแลและกำจัดวัชพืชน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมพืชน้ำที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ อันเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ และขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาด ตลอดจนส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแม่น้ำ โดยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำหรือพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งห้ามเท ทิ้ง มูลฝอย น้ำมัน เคมีภัณฑ์ สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำกวงให้ดียิ่งขึ้นด้วย และเป็นการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน