เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน และจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนแม่ชุมชน ประจำปี 2565 ทั้ง 17 ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อทบทวนแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล รวมทั้งปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน เชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้พิจารณากำหนดวันที่เหมาะสมในการจัดเวทีประชาคมชุมชน ตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อจัดทำแผนชุมชนและนำข้อมูลจากเวทีประชาคม ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับชุมชน มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญแผนงาน/โครงการ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ และก่อให้เกิดกลไกของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องทุกข์กับประชาชน ตลอดจนให้คำแนะนำและให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว รับทราบปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว