เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36  กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย กองสวัสดิการสังคม เพื่อให้ข้อมูลในเรื่อง หลักเกณฑ์การขอสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี และการชี้แจงแนวปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ด้วย ATK และการตรวจ COVID-19 รวมถึง การบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารสุข กองการแพทย์ ตลอดจน การประชุมรับทราบ เพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟ และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2565  โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้การประสานการทำงาน ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ผู้นำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้เป็นไปในทาง ทิศเดียวกัน ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างยั่งยืน โดยมี  ประธานชุมชน ในเขตเทศบาลฯ ตัวแทนชุมชน, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมประชุม สวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19