เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทุกคน ภายใต้ “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา”

เมื่อวันที่ 22 – 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ท่านนายกประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้มีนโยบายให้เพิ่มศักยภาพครูผู้สอนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทุกคน ภายใต้ “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบฯ ที่ต้องนำไปใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา แนวทางการเขียนโครงการเพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ท่านอาจารย์ ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย และตอบข้อสงสัยในทุกประเด็นปัญหาแก่ครูและบุคลากรของกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน