เทศบาลเมืองลำพูนทำการคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นก่อนเข้าเรียน ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 5 แห่ง

วันที่ 24 มกราคม 2565 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 5 แห่ง ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียน จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดตั้งอ่างล้างมือ และจุดวางเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดจำนวนนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน รวมถึงการสลับวันมาเรียนตามความเหมาะสม ซึ่งทางสถานศึกษาได้ทำการคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นก่อนเข้าเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจและการตรวจสอบคุณภาพของชุดตรวจกับผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผลการตรวจของนักเรียนทั้งหมดมีผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ)