เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 ให้กับเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้กับเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นและร่วมเป็นเครือข่ายในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการบรรยายเรื่องการเขียนโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น เกณฑ์การประเมินโครงการนวัตกรรม โดยคณะทำงานโครงการนวัตกรรมเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของประชาชน