คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ประธานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 1 ราย คือ  เด็กหญิงชุติภา เครือป้อ อายุ 10 ปี เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อมด้วยชุดเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม และผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของผู้ปกครองของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซึ่งจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมือง  ลำพูนอีกทางหนึ่ง