ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประมูลราคาให้เอกชนเช่าระบบประปาและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำดื่ม