เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 สำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ประสงค์จะจำหน่ายหรือใช้สถานที่เพื่อการจำหน่ายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 12/2565 โดยร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ประสงค์จะจำหน่ายหรือใช้สถานที่เพื่อการจำหน่ายหรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน จะต้องมีหลักฐานแสดงผลการจัดมาตรการผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID – 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน จะมีการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มเข้มมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค และเน้นย้ำให้ทุกร้านดำเนินการตามมาตรการปลอดภัย ทั้งด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย การเว้นระยะห่าง การระบายอากาศ และเน้นย้ำให้ทุกร้านพนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด