เทศบาลเมืองลำพูน กำจัดผักตบชวา-วัชพืชในน้ำกวงต่อเนื่อง บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง โดยมีแผนดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำ รวมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม ตลอดจนป้องกันไม่ให้สิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายในฤดูน้ำหลาก

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาในการดูแลลำน้ำกวง โดยใช้เรือกำจัดผักตบชวาแก้ไขปัญหา เพื่อควบคุมพืชน้ำที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ อันเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติ และขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาด ตลอดจนส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแม่น้ำ โดยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำหรือพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งห้ามเท ทิ้ง มูลฝอย น้ำมัน เคมีภัณฑ์ สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใดๆ ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำกวงให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดลำพูน ซึ่งยกระดับการแก้ไขปัญหาและกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวงเป็นวาระของจังหวัด และเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวา ตลอดจนคุณภาพน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ตอลดจนเป็นการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน