เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการวางระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนลำพูนเมืองอัจฉริยะ โครงการวางระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อต่อยอดแนวคิด ส่งเสริมเมืองน่าอยู่สู่สาธารณะ

โดยเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนวิถีความพอเพียง” ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกประชารัฐในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ที่บูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลำพูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือ สามารถพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม รองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเมืองลำพูน รักษาเอกลักษณ์ และปรับปรุงพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า ขยายผลพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดีอย่างยั่งยืน