เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองอโยธยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   เมืองลำพูน  ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองอโยธยา นำโดย นายวุฒิชัย ด่านชัยวิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา พร้อมคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและภาพลักษณ์ที่ดี  ด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองอโยธยา

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบันบนพื้นที่ถนนอินยงยศ ถนนรอบเมืองในและ ถนนรอบเมืองนอก พร้อมบรรยายสรุปตั้งแต่จุดเริ่มต้น ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการฯ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเมืองตามบริบทของพื้นที่ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือความความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีของประชาชนที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาต่อไป