เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป