เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ อบจ.ลำพูน ตัดตกแต่งต้นไม้ใหญ่ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน และคงไว้ซึ่งความร่มรื่น สวยงาม

เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565  เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ( อบจ.ลำพูน) ร่วมกันตัดตกแต่งต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนนข้างทางสถานีรถไฟลำพูน ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอันเป็นส่วนหนึ่งงในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งการปลูกต้นไม้บริเวณข้างถนนและในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้จะเจริญเติบโตขึ้น ทำให้กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ขยายใหญ่ขึ้น บางครั้งบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และมีปัญหากับระบบสาธารณูปโภค จึงทำให้ต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้ ใบไม้ ปรับเปลี่ยนรูปทรงและขนาดตามความต้องการ เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่สมบูรณ์ มีความปลอดภัย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจราจร หรือขีดขวางทางสาธารณูปโภค และยังคงไว้ซึ่งความร่มรื่น สวยงาม