เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมผู้นำชุมชน ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อประสานการทำงานระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับผู้นำชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน